(2z)-3,4-dimethyl-5-phenyl-1,3-thiazolidin-2-imine hydrochloride(1:1)

(2z)-3,4-dimethyl-5-phenyl-1,3-thiazolidin-2-imine hydrochloride(1:1)