3-methyl-N-[4-(1,3-thiazol-2-ylsulfamoyl)phenyl]benzenesulfonamide

3-methyl-N-[4-(1,3-thiazol-2-ylsulfamoyl)phenyl]benzenesulfonamide