5-Chloro-2-(4-methyl-piperazin-1-yl)-phenylamine

5-Chloro-2-(4-methyl-piperazin-1-yl)-phenylamine