N-[4-(3,4-dimethylphenyl)-1,3-thiazol-2-yl]pyrazine-2-carboxamide

N-[4-(3,4-dimethylphenyl)-1,3-thiazol-2-yl]pyrazine-2-carboxamide