N-(2,5-dimethoxyphenyl)-3-(3-methylphenoxy)propanamide

N-(2,5-dimethoxyphenyl)-3-(3-methylphenoxy)propanamide