2-(4-acetylphenoxy)-N-(2-methyl-1,3-benzothiazol-6-yl)acetamide

2-(4-acetylphenoxy)-N-(2-methyl-1,3-benzothiazol-6-yl)acetamide