(3,5-dimethyl-1,2-oxazol-4-yl)methyl 2-chloropyridine-3-carboxylate

(3,5-dimethyl-1,2-oxazol-4-yl)methyl 2-chloropyridine-3-carboxylate