3-(1,3-benzothiazol-2-yl)-1-(4-phenylpiperazin-1-yl)propan-1-one

3-(1,3-benzothiazol-2-yl)-1-(4-phenylpiperazin-1-yl)propan-1-one