6-chloro-N-[2-(4-methoxyphenyl)ethyl]pyridine-3-carboxamide

6-chloro-N-[2-(4-methoxyphenyl)ethyl]pyridine-3-carboxamide