4-Phenyl-3-oxapentanol-1

4-Phenyl-3-oxapentanol-1