5-amino-N-(5-chloro-2-methoxyphenyl)-1-{2-[(5-chloro-2-methylphenyl)amino]-2-oxoethyl}-1H-1,2,3-triazole-4-carboxamide

5-amino-N-(5-chloro-2-methoxyphenyl)-1-{2-[(5-chloro-2-methylphenyl)amino]-2-oxoethyl}-1H-1,2,3-triazole-4-carboxamide