3-methyl-N-[2-(4-sulfamoylphenyl)ethyl]thiophene-2-carboxamide

3-methyl-N-[2-(4-sulfamoylphenyl)ethyl]thiophene-2-carboxamide