ethyl (2Z)-(3-methyl-4-oxo-1,3-thiazolidin-2-ylidene)acetate

ethyl (2Z)-(3-methyl-4-oxo-1,3-thiazolidin-2-ylidene)acetate