N-(2-methyl-1,3-benzothiazol-6-yl)-2-(3-methylphenoxy)acetamide

N-(2-methyl-1,3-benzothiazol-6-yl)-2-(3-methylphenoxy)acetamide