Piperazine, 1-benzoyl-4-[2-(2-pyridinyl)ethyl]-

Piperazine, 1-benzoyl-4-[2-(2-pyridinyl)ethyl]-