4-methoxy-N'-[3-(4-methoxyphenyl)propanoyl]benzohydrazide

4-methoxy-N'-[3-(4-methoxyphenyl)propanoyl]benzohydrazide