2-[(furan-2-ylmethyl)amino]-2-oxoethyl 3-methylthiophene-2-carboxylate

2-[(furan-2-ylmethyl)amino]-2-oxoethyl 3-methylthiophene-2-carboxylate