1-[4-[4-(1H-benzimidazol-2-ylmethyl)piperazin-1-yl]phenyl]ethanone

1-[4-[4-(1H-benzimidazol-2-ylmethyl)piperazin-1-yl]phenyl]ethanone