2-(3-fluorophenyl)-N-(2-methyl-1,3-benzothiazol-6-yl)acetamide

2-(3-fluorophenyl)-N-(2-methyl-1,3-benzothiazol-6-yl)acetamide