N-(1,3-benzothiazol-2-yl)-2-(2-chloro-6-fluorophenyl)acetamide

N-(1,3-benzothiazol-2-yl)-2-(2-chloro-6-fluorophenyl)acetamide