N-(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)-3-(2-methoxyphenoxy)propanamide

N-(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)-3-(2-methoxyphenoxy)propanamide