3-(2-Hydroxyethyl)-1-methylxanthine

3-(2-Hydroxyethyl)-1-methylxanthine