1-[[1-(dimethylamino)cyclohexyl]methyl]-3-(2-methoxyphenyl)urea

1-[[1-(dimethylamino)cyclohexyl]methyl]-3-(2-methoxyphenyl)urea