{4-Isobutyl-5-[3-(morpholine-4-sulfonyl)-phenyl]-4H-[1,2,4]triazol-3-ylsulfanyl}-acetic acid

{4-Isobutyl-5-[3-(morpholine-4-sulfonyl)-phenyl]-4H-[1,2,4]triazol-3-ylsulfanyl}-acetic acid