1,5-Dimethyl-3,3-diphenyl-2-pyrrolidone

1,5-Dimethyl-3,3-diphenyl-2-pyrrolidone