ethyl 2-amino-6-(2-phenylethyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carboxylate

ethyl 2-amino-6-(2-phenylethyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carboxylate