ethyl 4-methyl-2-[(3-phenylpropanoyl)amino]-1,3-thiazole-5-carboxylate

ethyl 4-methyl-2-[(3-phenylpropanoyl)amino]-1,3-thiazole-5-carboxylate