2-[(2-bromobenzoyl)amino]-N-phenylbenzamide

2-[(2-bromobenzoyl)amino]-N-phenylbenzamide