4-methyl-N'-phenylbenzenesulfonohydrazide

4-methyl-N'-phenylbenzenesulfonohydrazide