N-(2,5-dimethylphenyl)-3-phenoxypropanamide

N-(2,5-dimethylphenyl)-3-phenoxypropanamide