2-Chloro-1-(4-chlorophenyl)-1-Propanone

2-Chloro-1-(4-chlorophenyl)-1-Propanone