4-chloro-3-hydrazinylbenzoic acid

4-chloro-3-hydrazinylbenzoic acid