1-(3-hydroxypropyl)-3-phenylthiourea

1-(3-hydroxypropyl)-3-phenylthiourea