4-(4-methoxyphenoxy)-1,2,5-oxadiazol-3-amine

4-(4-methoxyphenoxy)-1,2,5-oxadiazol-3-amine