2-Methyl-1-phenyl-1-butene

2-Methyl-1-phenyl-1-butene