N-(4-hydroxyphenyl)-N-methylnaphthalene-2-sulfonamide

N-(4-hydroxyphenyl)-N-methylnaphthalene-2-sulfonamide