1-METHYL-4-NITRO-1H-IMIDAZOL-5-AMINE

1-METHYL-4-NITRO-1H-IMIDAZOL-5-AMINE