N-(4-((2,2-dinitrilovinyl)amino)phenyl)ethanamide

N-(4-((2,2-dinitrilovinyl)amino)phenyl)ethanamide