3-(3-methylphenyl)-1-phenyl-1H-pyrazol-5-amine

3-(3-methylphenyl)-1-phenyl-1H-pyrazol-5-amine