5-Amino-1-(2-cyanoethyl)-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole-4-carboxamide

5-Amino-1-(2-cyanoethyl)-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole-4-carboxamide