4-(2-aminoethyl)-3-fluorobenzene-1,2-diol

4-(2-aminoethyl)-3-fluorobenzene-1,2-diol