2-(4-Methyl-4H-[1,2,4]triazol-3-ylsulfanyl)-N-(4-sulfamoyl-phenyl)-acetamide

2-(4-Methyl-4H-[1,2,4]triazol-3-ylsulfanyl)-N-(4-sulfamoyl-phenyl)-acetamide