2-Chloro-4-(3,4-dimethoxy-phenyl)-6-phenyl-pyrimidine

2-Chloro-4-(3,4-dimethoxy-phenyl)-6-phenyl-pyrimidine