1,4-Bis(4-phenoxybenzoyl)benzene

1,4-Bis(4-phenoxybenzoyl)benzene