3-Methyl-1-phenyl-2-butene

3-Methyl-1-phenyl-2-butene