(4-Fluoro-benzyl)-phenethyl-amine

(4-Fluoro-benzyl)-phenethyl-amine