2,2,2-trifluoro-1-[1-(2-phenoxyethyl)-1H-indol-3-yl]ethanone

2,2,2-trifluoro-1-[1-(2-phenoxyethyl)-1H-indol-3-yl]ethanone