4-(4-fluorophenyl)-N-(3-methoxyphenyl)-1,3-thiazol-2-amine

4-(4-fluorophenyl)-N-(3-methoxyphenyl)-1,3-thiazol-2-amine