4-[4-(2-fluorophenoxy)butyl]-3,5-dimethyl-1H-pyrazole

4-[4-(2-fluorophenoxy)butyl]-3,5-dimethyl-1H-pyrazole