4-[(4-butoxyphenyl)methyl]thiomorpholine

4-[(4-butoxyphenyl)methyl]thiomorpholine